Dokumenty

> Formularz EGiB

> Formularz do pobrania:
EGiB.xls
EGiB.pdf

Przykładowo wypełniony formularz EGiB

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik


Wnioski w postaci elektronicznej:

> Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
> Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Termin i sposób realizacji


Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 ze zm., zwana dalej pgik) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji m.in. na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy pgik lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Aktualizacja następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pgik.

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy pgik.Bez zbędnej zwłoki, w większości przypadków termin ten nie przekracza 5 dni roboczych od momentu uiszczenia opłaty.

Opłaty


Brak.

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji danych do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

Dodatkowe informacje

Właściciele/ użytkownicy wieczyści/ władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, odpisu z KRS,oddzielnie dla każdej sprawy.

Wysokość opłaty za:

> złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii oraz odpisu z KRS – 17 PLN

Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

lub w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 ze zm.) i załącznikiem do ustawy, w tym

> za pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa
> za pełnomocnictwo udzielone do odbioru dokumentacji

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2018.1471 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2019.393)

Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej:
Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik