Dokumenty

> Wniosek o wyrażenie zgody na zaprojektowanie i zajęcie terenu będącego własnością Gminy Miasta Rybnik, Skarbu Państwa lub terenu będącego w zarządzie / administrowaniu Prezydenta Miasta Rybnika
> We wniosku należy wskazać wszystkie numery działek i ich właścicieli przez które planowane jest prowadzenie przedmiotowej inwestycji
> Minimum dwa egzemplarze mapy do celów projektowych (może być kopia) z naniesioną inwestycją. Mapy powinny być podpisane przez Inwestora lub Projektanta.

> Formularz do pobrania:
Wniosek.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 44KB)
Wniosek.docx (Format pliku: docx / Rozmiar pliku: 15KB)

Przykładowo wypełniony formularz Wniosek.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 454KB)

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 352) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik


Wnioski w postaci elektronicznej:

> Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
> Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Termin i sposób realizacji


Termin uzależniony od czasu uzyskana niezbędnych opinii ( np. Wydziału Dróg, Wydziału Mienia, Zarządu Zieleni Miejskiej).

Opłaty


Brak

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Tryb odwoławczy


Brak

Dodatkowe informacje

W przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy inwestycja, jest własnością więcej niż jednej osoby fizycznej konieczne jest złożenie podpisu na wniosku przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, odpisu z KRS,oddzielnie dla każdej sprawy.

Wysokość opłaty za:

> złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii oraz odpisu z KRS – 17 PLN

Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

lub w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 ze zm.) i załącznikiem do ustawy, w tym

> za pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa
> za pełnomocnictwo udzielone do odbioru dokumentacji

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej:
Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 352) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik