Przypominamy, że obowiązującym formatem wymiany danych dla plików służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu, powstałych w wyniku prac geodezyjnych jest format GML.  

Do czasu dostosowania obecnie prowadzonych baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przepisów znowelizowanych rozporządzeń pliki GML należy przekazywać zgodnie z schematami aplikacyjnymi wg przepisów dotychczasowych.

Podstawa prawna:

  • 44 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021.1390),
  • 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021.1385),
  • 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021.1374).