Wydział Geodezji i Kartografii składa się z następujących referatów:

-Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
-Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków zajmuje się:

 • tworzeniem i prowadzeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • tworzeniem i udostępnianiem bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • sporządzaniem i wydawaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępnianiem informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzeniem spraw w zakresie nazewnictwa ulic,
 • prowadzeniem numeracji porządkowej nieruchomości,
 • prowadzeniem spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych,
 • prowadzeniem spraw związanych z podziałem nieruchomości, w tym wydawaniem postanowień o możliwości podziału nieruchomości i decyzji zatwierdzających podział,
 • prowadzeniem postępowań rozgraniczeniowych,
 • prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • ustalaniem odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
 • przygotowywaniem zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych na terenach Miasta Rybnika lub Skarbu Państwa,
 • prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym.

Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się:

 • prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności:
  • pozyskiwaniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów zasobu,
  • prowadzeniem rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  • prowadzeniem ewidencji materiałów zasobu,
  • prowadzeniem rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,
  • obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  • weryfikacją zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
  • wyłączaniem materiałów zasobu.
 • ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • koordynacją usytuowania projektowanych sieci, uzbrojenia terenu,
 • tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych:
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500 -  1:5000.

Wydział Geodezji i kartografii dużą wagę przykłada do usług świadczonych drogą elektroniczną. Wydział udostępnia intenternetowe aplikacji do e-usług między innymi:

iKERG

 

Aplikacja Geo-Info i.KERG służy między innymi do:

- zgłaszania prac geodezyjnych,

- pobierania danych z PODGiK,

- przekazywanie danych do PODGiK,

- przeglądania zgłaszanych prac przez wykonawcę,

- opłacanie materiałów poprzez system płatności internetowych.

 

iWNIOSEK

Aplikacja Geo-Info i.WNIOSEK służy między innymi do:

- udostępniania mapy zasadniczej i mapy ewidencji gruntów i budynków,

- udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

- udostępniania innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-  opłacanie materiałów poprzez system płatności internetowych.

 

iPROJEKTANT

Aplikacja Geo-Info i.PROJEKTANT służy między innymi do:

- złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej,

- przekazywania odpisu protokołu z narady koordynacyjnej,

- dostępu do bieżących uwag zgłaszanych podczas narady koordynacyjnej,

- opłacania materiałów poprzez system płatności internetowych.

 

iNARADY

Aplikacja Geo-Info i.NARADY służy między innymi do:

- prowadzenia narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji  elektronicznej,

- przeglądania i opiniowania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu przez uczestników narady koordynacyjnej,

- powiadamiania użytkowników o terminach narad koordynacyjnych.

 

iZASOB

Aplikacja Geo-Info i.ZASÓB służy między innymi do:

- realizacji zadań związanych z cyfryzacją materiałów zasobu prowadzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- udostępniania, modyfikowania i dodawania materiałów przez wykonawcę prac geodezyjnych, który współpracuje z ODGiK,

- przekazywania do weryfikacji danych  przez wykonawcy prac geodezyjnych, który działa na zlecenie ODGiK.