Dokumenty

> Wniosek można przygotować samodzielnie lub skorzystać z formularza

> Formularz do pobrania:
Wniosek koordynacja.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 412KB)
Wniosek koordynacja.doc (Format pliku: doc / Rozmiar pliku: 32KB)

> Przykładowo wypełniony formularz Wniosek koordynacja (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 493KB)

> Załączniki do wniosku:

> co najmniej 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,

> 1 egzemplarz mapy w skali 1:5000 z zaznaczeniem miejsca inwestycji,

> projekt w postaci elektronicznej – plik DXF lub wykaz współrzędnych punktów określających przebieg projektowanej sieci (w układzie 2000/6) w pliku TXT – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną,

> kopia planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie pliku jpg lub pdf – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną (nieobowiązkowo),

> warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami oraz uzgodnienia branżowe w przypadku, gdy były przeprowadzane (nieobowiązkowo).

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik

Termin i sposób realizacji


Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy planu sytuacyjnego z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Odbiór protokołów z narad koordynacyjnych oraz oklauzulowanej dokumentacji projektowej osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pok. 355.

Opłaty


Opłatę pobiera się przed uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposób płatności:

> na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule przelewu należy wpisać numer DOO.
> w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

Dodatkowe informacje

Wniosek może złożyć tylko projektant lub inwestor.
Zgodnie z art. 28 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne upoważniony do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest inwestor lub projektant bądź ich umocowany przedstawiciel, który nie jest stroną w postępowaniu (stroną w postępowaniu, niezależnie od udzielonych upoważnień, jest inwestor lub projektant). Mając na uwadze powyższe Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) jest wystawiany na inwestora lub projektanta. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor umocuje osobę fizyczną lub prawną (zatrudniającą projektanta) do złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, DOO będzie wystawiony na inwestora. DOO będzie wystawiane na projektanta w przypadku gdy on będzie wnioskodawcą.


Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2019.162 ze zm.)

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, odpisu z KRS,oddzielnie dla każdej sprawy.

Wysokość opłaty za:

> złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii oraz odpisu z KRS – 17 PLN

Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

lub w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 ze zm.) i załącznikiem do ustawy, w tym

> za pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa
> za pełnomocnictwo udzielone do odbioru dokumentacji

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 r. poz 1990)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2022.2142)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

 

Wnioski składane poprzez aplikację Geo-Info i.Projektant

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej:
Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 355) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik