Dokumenty

> Formularze ZG-1 i ZG-3

> Formularz do pobrania:
ZG-1.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 42KB)  ZG-1.xlsx (Format pliku: xlsx / Rozmiar pliku: 18KB) 
ZG-3.pdf (Format pliku: pdf / Rozmiar pliku: 40KB)  ZG-3.xlsx (Format pliku: xlsx / Rozmiar pliku: 16KB) 

> załączniki graficzne określające zakres udostępnienia, jeśli opis stanowi formę zbyt mało precyzyjną dla określenia przedmiotu wniosku

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik


Wnioski w postaci elektronicznej:

> Poprzez usługę i.KERG pod adresem https://geodeta.gpue.rybnik.eu
> Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

> Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Termin i sposób realizacji


Tradycyjnie, pocztą elektroniczną i poprzez ePUAP:

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie do 10 dni roboczych organ uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.


Poprzez usługę i.KERG:

Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Termin przygotowania materiałów w większości przypadków nie przekracza 5 dni roboczych.

Opłaty


Opłaty pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Tradycyjnie:

Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposób płatności:

> na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule przelewu należy wpisać numer DOO.
> w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).


Poprzez usługę i.KERG:

Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposób płatności:

> poprzez usługę elektronicznego wnoszenia opłat dostępną w aplikacji i.KERG przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
> na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule przelewu należy wpisać numer DOO.

> w banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro).

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


Zgodnie z art. 40 f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje


Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych materiałów zasobu w przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, a także po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Usługa i.KERG:


> w celu rozpoczęcia korzystania z usługi i.KERG wykonawca zobowiązany jest podpisać stosowną umowę. Umowę przygotowuje pracownik ODGiK. Osobą odpowiedzialną za obsługę umów jest Zuzanna Smrek (tel. 32 43 92 359, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
> Osobą odpowiedzialną za administrowanie usługą i.KERG jest Sławomir Hoła (tel. 32 43 92 371, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
> w celu poprawnego zgłoszenia pracy geodezyjnej poprzez usługę i.KERG można skorzystać z Wytycznych do zgłaszania prac geodezyjnych.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazywaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 
 

Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Poprzez usługę i.KERG.  Materiały w postaci elektronicznej są przygotowywane automatycznie, w terminie od 10 minut do 1 dnia roboczego (w zależności od liczby zgłoszonych prac). Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie do 5 dni roboczych.

 


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik