Dokumenty


Prezydent Miasta zawiadamia o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narad koordynacyjnych. W związku z wdrożeniem aplikacji Geo-Info i.Narady oraz Geo-Info i.Projektant narady koordynacyjne przeprowadzane są w mieście za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik,
III piętro, pok. 357

Termin i sposób realizacji


Zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dla narad koordynacyjnych, które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia. Każda narada trwać będzie przez kolejnych 5 dni roboczych następujących po dniu jej rozpoczęcia. Terminy zakończenia narad najczęściej przypadają raz w tygodniu.

Opłaty


Brak

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tryb odwoławczy


Brak

Dodatkowe informacje

Brak

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1990)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2022.2142)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

Opiniowanie wniosków poprzez aplikację Geo-Info i.Narady

 


Tradycyjnie:

Urząd Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik,
III piętro, pok. 355