Dokumenty

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U.2018.29).

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

> Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik


Wnioski w postaci elektronicznej:

> Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
> Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Termin i sposób realizacji


Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na podstawie których prowadzony jest rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

Zgodnie z §2 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty


Brak.

Komórka prowadząca sprawę


Wydział Geodezji i Kartografii

Tryb odwoławczy


Od decyzji o odmowie udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym przysługuje odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dodatkowe informacje

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. We wniosku o nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym wnioskodawca winien wskazać konkretne zadanie publiczne i niezbędne do jego realizacji zbiory danych,  jednoznacznie określić czas udostępnienia, przy czym nie może to być czas nieokreślony oraz wskazać przepis, który na wnioskodawcę nakłada obowiązek realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2018.1471 ze zm.)

Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2019.700 ze zm.)


Jak można załatwić sprawę?


Online:

Wnioski w postaci elektronicznej:
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej:
Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: na adres: http://epuap.gov.pl (adres skrytki: 247300/skrytka) – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP


Tradycyjnie:

Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):
Bezpośrednio (ul. Bolesława Chrobrego 2, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika – parter lub III piętro, pok. 354) lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika,
ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-200 Rybnik