Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji Geo-Info i.Narady oraz Geo-Info i.Projektant, od dnia 29 września 2021 r., zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052), dla narad koordynacyjnych, które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która będzie zaczynała się w środę 29 września 2021 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 5.10.2021 r. Następna narada rozpocznie się w dniu 6.10.2021 r., a termin jej zakończenia przypada w dniu 12.10.2021 r. Terminy zakończenia następnych narad koordynacyjnych przypadają kolejno na dni:

19.10.2021 r. / 26.10.2021 r. / 3.11.2021 r. / 10.11.2021 r. / 18.11.2021 r. / 25.11.2021 r.

Zachęcamy do korzystania z ww. aplikacji, które znacznie upraszczają i przyśpieszają proces koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu.