Nawiązując do zapisów umowy dotyczącej usług dostępnych w aplikacji i.KERG, z dniem 16.10.2019 r. przekazywanie protokołów weryfikacji wykonawcom prac geodezyjnych będzie odbywało się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem ww. aplikacji. Zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, o której mowa powyżej, usługobiorca podpisując umowę wyraził zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu: aplikacja i.KERG).