Dla punktów granicznych, których położenie zostało określone podczas pomiarów terenowych niepoprzedzonych rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych czy też ustaleniem ich położenia (zał. 4a – Katalog obiektów EGiB – do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2019 r. poz. 393) czyli dla punktów, których położenie zostało określone podczas ich ponownego pomiaru np. podczas czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi – atrybut ZRD przyjmuje wartość 2. W nawiązaniu do wyżej przytoczonego przepisu należy w opracowaniach geodezyjnych przekazywanych do tutejszego ośrodka dla ww. punktów nadawać atrybut ZRD 2.