W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014 r. poz. 914). Zmiany te spowodowały, że zlikwidowana została czynność uwierzytelnienia. W konsekwencji od 31 lipca br. organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały przekazane wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne - art. 12b ust 5 ustawy (stanowisko Głównego Geodety Kraju zawarte w odpowiedziach na pytania zadane podczas wideokonferencji, która odbyła się 31 lipca 2020 r. – dostępne na stronie www.gugik.gov.pl). Dla tej czynności w ustawie nie został przewidziany wniosek dotyczący klauzulowania – wyjątkiem są prace geodezyjne przyjęte do zasobu przed dniem 31 lipca 2020 r., o czym mówi art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.782). Nawiązując do powyższego proponujemy Państwu rozwiązanie porządkujące załatwianie spraw związanych z klauzulowaniem dokumentów dla prac geodezyjnych, które zostały zgłoszone do organu przed 31 lipca br., a których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po 31 lipca br. – mimo braku obowiązku składania wniosku zwracamy się do Państwa z prośbą, aby taki wniosek dołączyć do map przekazywanych do klauzulowania, w szczególności dla operatów, które zostały już przekazane do weryfikacji i dla operatów składanych w formie elektronicznej. Poniżej zamieszczamy propozycje wniosków dla operatów przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020 r. (wniosek 1) oraz dla prac geodezyjnych które zostały zgłoszone do organu przed 31 lipca br., a operaty przyjęte do zasobu po 31 lipca br. (wniosek 2).

wniosek 1

wniosek 2