Na mocy art. 12a ust. 1a znowelizowanej 31 lipca br. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity ze zm.) częściowe przekazywanie wyników prac, dla prac zgłoszonych po 31 lipca 2020 r., może odbywać się jedynie po uzgodnieniu harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac pomiędzy wykonawcą, a organem SGiK, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia. Uzgodnienie może się odbyć w dowolnej formie, przy czym rekomendowana przez nas forma to uzgodnienie drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji i.KERG lub poczty elektronicznej. Dla prac zgłoszonych przed 31 lipca br. obowiązują przepisy dotychczasowe.