Zgodnie z § 42 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) zwanego dalej „rozporządzeniem”, dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca br. ustawodawca dopuścił możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych w formacie innym niż GML – uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób. Z tej możliwości można korzystać do dnia 31 grudnia 2022 r. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność dokonania uzgodnienia przed złożeniem operatu do weryfikacji, gdyż brak tego uzgodnienia i niespełnienie warunku określonego w § 35 ust. 4 rozporządzenia będzie podstawą odmowy przyjęcia operatu do zasobu. Uzgodnienie może zostać przeprowadzone w dowolnej formie, przy czym rekomendowana przez nas forma to uzgodnienie drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji i.KERG lub poczty elektronicznej. Proszę pamiętać, że uzgodnienie między wykonawcą a organem to czynność dwustronna i wymaga odpowiedzi uzgadniającego.