W znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) określono postać i format w jakim należy sporządzać operat techniczny: postać elektroniczna, format - plik PDF (§ 35 ust. 2). Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju, wyrażonym w odpowiedziach na pytania zadane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, operat ma stanowić jeden plik PDF. Prosimy o uwzględnianie powyższego podczas przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej do weryfikacji.