Przepisy przejściowe i końcowe rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzają zasady postępowania dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca br. i wskazują sytuacje, w których mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Wszystkie sytuacje szczególne opisane zostały w § 42 rozporządzenia. Zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie dotyczące prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca br.:

1. do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych, niezależnie od ich postaci (elektroniczna lub papierowa), na podstawie dotychczasowych przepisów (§ 42 ust. 2),

2. do dnia 31 grudnia 2021 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej (§ 42 ust. 3).

Nawiązując do treści ww. punktu 1, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w celu usprawnienia procesu weryfikacji, w przypadku korzystania z przywileju wynikającego z § 42 ust. 2 rozporządzenia, w sprawozdaniu technicznym zamieszczali Państwo informację o tym fakcie.