Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 j.t. ze zm.) zwana dalej ustawą, która weszła w życie 31 lipca br. wprowadziła zmiany dotyczące celów zgłaszanych prac (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy), a także określiła przypadki, w których dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia (art. 12 ust. 2c ustawy). Należy zwrócić uwagę, że ustawa nie przewiduje możliwości zmiany celu pracy geodezyjnej w trakcie jej wykonywania, z kolei wykonywanie pracy geodezyjnej, która ma inny cel niż określony przez wykonawcę w zgłoszeniu jest w istocie wykonywaniem tej pracy bez zgłoszenia. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy kto wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej podlega karze grzywny.

W przypadku przekazania przez wykonawcę prac wyników zgłoszonych prac niezgodnych z celem tych prac określonym w zgłoszeniu, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokonując weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa  (art. 12b ust. 1 pkt 1 ustawy) wyda protokół z negatywnym wynikiem weryfikacji. Natomiast w sytuacji gdy zostanie wyczerpana procedura przewidziana w art. 12b ust. 6-7c ustawy, organ wyda decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.