Nawiązując do poprzednich informacji dotyczących klauzulowania materiałów przypominamy, że dla prac geodezyjnych, które zostały zgłoszone do organu przed 31 lipca br., a których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po 31 lipca br. oraz dla prac geodezyjnych zgłoszonych do organu po 31 lipca br. materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca przeprowadza prace, zwane dalej „materiałami”, opatrywane są klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia wyników tych prac do zasobu, w związku z czym w dniu przyjęcia wyników prac do zasobu materiały muszą znajdować się w organie. Obowiązek ten wynika z treści art. 12b ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity ze zm.). Brak materiałów w organie w dniu przyjęcia wyników prac do zasobu spowoduje, że nie będą one mogły zostać opatrzone klauzulami, gdyż jedynym momentem, w którym może to nastąpić jest chwila przyjęcia wyników prac do zasobu.

Powyższy wymóg będzie przez nas bezwzględnie wymagany od dnia 1 października 2020 r.