Wszystkim wnioskodawcom, będącym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zwracamy szczególną uwagę na poprawność określenia celu udostępnienia - pkt 8a – we wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P). W przypadku określenia przez ww. podmioty udostępnienia odpłatnego dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci internet, we wniosku, w pkt 11, należy zamieścić wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru takiego celu. Przypominamy, że zakres uprawnień do przetwarzania żądanych danych określa licencja i uprawnienia te uzależnione są od celu udostępnienia danych, dlatego powinien on być zgodny z ich przeznaczeniem i nie może służyć do obejścia prawa, w celu zastosowania korzystnej kalkulacji należnej opłaty.