Nawiązując do poprzedniej informacji dotyczącej klauzulowania materiałów informujemy, że  dla prac geodezyjnych, które zostały zgłoszone do organu przed 31 lipca br., a których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po 31 lipca br. oraz dla prac geodezyjnych zgłoszonych do organu po 31 lipca br. materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca przeprowadza prace, zwane dalej „materiałami”, opatrywane są klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia wyników tych prac do zasobu, w związku z czym w dniu przyjęcia wyników prac do zasobu materiały muszą znajdować się w organie. Obowiązek ten wynika z treści art. 12b ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 tekst jednolity ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Materiały te należy przekazać do zasobu wraz z operatem.

W przypadku operatów technicznych w postaci drukowanej i materiałów w tej samej postaci, dokumenty te należy przekazać do organu w jednej teczce, bez wniosku 2, który zaproponowaliśmy w poprzedniej informacji.

W przypadku operatów elektronicznych i materiałów w postaci drukowanej, proponujemy, aby materiały zostały przekazane do organu niezwłocznie bezpośrednio do Wydziału Geodezji i Kartografii tak, aby mógł zostać spełniony warunek opisany w art. 12b ust 5 ustawy.

Brak materiałów w organie w dniu przyjęcia wyników prac do zasobu spowoduje, że nie będą one mogły zostać opatrzone klauzulami, gdyż jedynym momentem, w którym może to nastąpić jest chwila przyjęcia wyników prac do zasobu.

Reasumując – w celu opatrzenia przez organ materiałów klauzulami urzędowymi:

1. dla prac geodezyjnych, które zostały zgłoszone do organu przed 31 lipca br., a których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po 31 lipca br. oraz dla prac geodezyjnych zgłoszonych do organu po 31 lipca br.:

   a) materiały w postaci drukowanej należy złożyć do organu:

      i) w przypadku operatu w postaci drukowanej - wraz z operatem, bez wniosku,

      ii) w przypadku operatu w postaci elektronicznej – niezwłocznie, bezpośrednio do Wydziału Geodezji i Kartografii,

   b) materiały w postaci elektronicznej należy złożyć do organu:

      i) w przypadku operatu w postaci drukowanej – niezwłocznie, drogą elektroniczną (w przypadku korzystania z aplikacji GEO_INFO i.KERG poprzez tą aplikację), bez wniosku, z informacją, że materiały stanowią wynik pracy     geodezyjnej i przekazane są w celu opatrzenia ich klauzulami,

      ii) w przypadku operatu w postaci elektronicznej – wraz z operatem, jako odrębny plik, bez wniosku, z informacją, że materiały stanowią wynik pracy geodezyjnej i przekazane są w celu opatrzenia ich klauzulami.

2. dla prac przyjętych do zasobu przed 31 lipca br. materiały, niezależnie od ich postaci, należy złożyć wraz z wnioskiem (np. wniosek 1).